Forbruger

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Fra november 2020

Indholdsfortegnelse
I. Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger
II. Kontaktoplysninger for databeskyttelsesansvarlig
III. Generelle oplysninger om databehandling
IV. Den registreredes rettigheder
V. Tilvejebringelse af websted og oprettelse af logfiler
VI. Brug af cookies
VII. Nyhedsbrev
VIII. Kontakt via e-mail
IX. Virksomhedswebudseende
X. Brug af virksomheds tilstedeværelse i professionelt orienterede netværk
XI. Hosting
XII. Brug af plugins
XIII. Integration af plugins via eksterne tjenesteudbydere

I. DEN DATAANSVARLIGES IDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER

Den dataansvarlige, der er ansvarlig i overensstemmelse med formålene med Den Europæiske Unions generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne såvel som andre databeskyttelsesforordninger er:

LEDVANCE GmbH

Parkring 29-33

85748 Garching

Deutschland

+49 89 780673-100

contact@ledvance.com

www.ledvance.de

II. KONTAKTOPLYSNINGER FOR DATABESKYTTELSESANSVARLIG

Den udpegede databeskyttelsesofficer er:

intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Telefon: +49 40 790235 – 0
Telefax: +49 40 790235 – 170
www.intersoft-cunsulting.de

III. GENERELLE OPLYSNINGER OM DATABEHANDLING

1. Omfanget af behandlingen af personoplysninger

Generelt behandler vi kun vores brugeres personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at give et velfungerende websted vores indhold og tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder regelmæssigt kun sted med brugerens samtykke. Undtagelser inkluderer tilfælde, hvor forudgående samtykke teknisk ikke kan opnås, og hvor behandling af data er tilladt i henhold til lov.

2. Retsgrundlag for databehandling

Kunst. 6 stk. 1 s. 1 lit. en GDPR tjener som det juridiske grundlag for at opnå den registreredes samtykke til behandling af deres data.
Hvad angår behandlingen af personoplysninger, der kræves til udførelse af en kontrakt, hvor den registrerede er part, art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b GDPR fungerer som det juridiske grundlag. Dette gælder også for behandling af operationer, der kræves for at udføre aktiviteter inden for kontrakt.

Når det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, art. 6 stk. 1 s. 1 lit. c GDPR fungerer som det juridiske grundlag.

Hvis den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, art. 6 stk. 1 s. 1 lit. d GDPR fungerer som det juridiske grundlag.

Hvis behandling af data er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands legitime interesser, og den registreredes grundlæggende rettigheder og friheder ikke opvejer den førstnævnte, Art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f GDPR vil tjene som det juridiske grundlag for behandling af data.

3. Datafjerning og opbevaringstid

Den registreredes personoplysninger slettes eller begrænses, så snart formålet med opbevaringen er opnået. Yderligere opbevaring kan forekomme, hvis det er foreskrevet af den europæiske eller nationale lovgiver inden for EU-regler, love eller andre relevante regler, som den dataansvarlige er underlagt. Begrænsning eller sletning af data finder også sted, når den lagringsperiode, der er angivet i de ovennævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for at forlænge lagringen af dataene med henblik på at indgå eller opfylde den respektive kontrakt.

IV. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Når dine personoplysninger behandles, er du efterfølgende registreret i henhold til GDPR og har følgende rettigheder:

1. Ret til information

Du kan anmode den dataansvarlige om at bekræfte, om dine personlige data behandles af dem.

Hvis sådan behandling er tilfældet, kan du anmode den dataansvarlige om følgende oplysninger:

1. Det formål, hvortil de personlige data behandles;
2. De kategorier af personoplysninger, der behandles
3. Modtagerne eller kategorierne af modtagere, til hvem de personoplysninger, der vedrører dig, er videregivet eller stadig videregives;
4. Den planlagte varighed af lagring af dine personlige data eller, hvis specifikke oplysninger ikke er tilgængelige, kriterier for bestemmelse af lagringens varighed;
5. Eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger, der vedrører dig, en ret til begrænsning af behandlingen af den dataansvarlige eller en ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling;
6. Eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
7. Alle tilgængelige oplysninger om datakilden, hvis de personlige data ikke indsamles fra den registrerede;
8. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og stk. 4 GDPR og i visse tilfælde meningsfuld information om det involverede databehandlingssystem og omfanget og det tilsigtede resultat af sådan behandling hos den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation. I denne sammenhæng kan du derefter anmode om passende garantier i henhold til art. 46 GDPR i forbindelse med overførslen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og / eller færdiggørelse af den dataansvarlige, hvis dine behandlede personoplysninger er forkerte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal rette dataene uden forsinkelse

3. Ret til begrænsning af behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger på følgende betingelser:

 • Hvis du udfordrer rigtigheden af dine personlige data i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af dine personlige data;
 • Behandlingen er ulovlig, og du nægter sletning af personoplysninger og i stedet kræver begrænsning af brugen af personoplysningerne;
 • Repræsentanten har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men du har brug for det for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 stk. 1 GDPR, og det er endnu ikke sikkert, om den dataansvarliges legitime grunde opvejer dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er begrænset, kan disse data - med undtagelse af datalagring - kun bruges med dit samtykke eller med det formål at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighederne til en anden naturlig eller juridisk person eller af grunde af vigtig offentlig interesse, interesse for Unionen eller en medlemsstat.

Hvis behandlingen er begrænset i henhold til de ovennævnte betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Forpligtelse til at slette

Hvis du anmoder den dataansvarlige om at slette dine personlige data med øjeblikkelig virkning, er de forpligtet til at gøre det straks, forudsat at et af følgende gælder:

1. Personoplysninger om dig er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet.
2. Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er tilladt i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. a eller Art. 9 stk. 2 lit. en GDPR, og der er intet andet juridisk grundlag for behandling af dataene
3. I henhold til art. 21 stk. 1 GDPR, du modsætter dig behandlingen af dataene, forudsat at behandlingen af dataene er berettiget af en legitim interesse, eller du gør indsigelse i henhold til art. 21 stk. 2 GDPR.
4. Dine personlige data er blevet behandlet ulovligt.
5. Sletningen af dine personoplysninger påberåber sig en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.
6. Dine personlige data blev indsamlet i relation til informationsvirksomhedstjenester, der tilbydes i henhold til art. 8 stk. 1 GDPR.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personlige data og skal slette dataene i henhold til art. 17 stk. 1 GDPR skal de træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske midler, til at informere databehandlere, der behandler personoplysningerne, om at der er fremsat en anmodning om at slette alle links til sådanne personoplysninger eller kopier eller replikationer af personoplysningerne under hensyntagen til tilgængelig teknologi og implementeringsomkostninger til at udføre processen.

c) Undtagelser

Retten til sletning findes ikke, hvis behandlingen er nødvendig

1. at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
2. at opfylde en juridisk forpligtelse, der kræves i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som repræsentanten er underlagt, eller at udføre en opgave af offentlig interesse eller i udøvelsen af offentlig myndighed delegeret til repræsentanten
3. af hensyn til offentlig interesse inden for folkesundhed i henhold til art. 9 stk. 2 lit. h og i og art. 9 stk. 3 GDPR;
4. til arkiveringsformål af offentlig interesse, videnskabelig eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 stk. 1 GDPR, i det omfang lovgivningen nævnt i litra (a) sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt påvirke opfyldelsen af målene for denne behandling, eller
5. til at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. Ret til information

Hvis du har ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen over den dataansvarlige, er de forpligtet til at underrette alle modtagere, som dine personlige data er videregivet til, om rettelse eller sletning af dataene eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umulig eller involverer en uforholdsmæssig stor indsats.

Du forbeholder dig ret til at blive informeret om modtageren af dine data af den dataansvarlige.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personlige data givet til den dataansvarlige i et struktureret, standard og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at overføre disse data til en anden person uden hindring af den dataansvarlige, der oprindeligt fik dataene, forudsat at

1. 1. behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. en GDPR eller art. 9 stk. 2 lit. en GDPR eller på en kontrakt i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b GDPR og

2. behandlingen udføres automatisk.

Ved udøvelsen af denne ret har du også ret til at hævde, at dine personlige data vedrørende dig overføres direkte fra en person til en anden, for så vidt det er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder påvirkes ikke.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en opgave af almen interesse eller for udøvelsen af officiel myndighed delegeret til den dataansvarlige.

7. Ret til indsigelse

Underlagt din situation har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. e eller f GDPR; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige behandler ikke længere de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre han kan demonstrere tvingende legitime grunde til behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er med det formål at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis de personoplysninger, der vedrører dig, behandles til direkte markedsføringsformål, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med sådan reklame; dette gælder også for profilering, for så vidt som det er knyttet til direct mail.

Hvis du modsætter dig behandling til direkte markedsføringsformål, behandles dine personlige data ikke længere til disse formål.
Uanset direktiv 2002/58 / EG har du mulighed for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester at udøve din ret til at gøre indsigelse mod automatiserede procedurer, der bruger tekniske specifikationer.

8. Ret til at tilbagekalde erklæringen om samtykke til databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der udføres på baggrund af samtykke, indtil tilbagekaldelsen.

9. Automatiseret beslutning fra sag til sag, herunder profilering

Du har ret til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - der har juridisk virkning eller påvirker dig på en lignende måde. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

1. kræves til indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige
2. er tilladt af Unionens eller medlemsstatens lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og hvor sådan lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder og legitime interesser, eller
3. med dit udtrykte samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til art. 9 stk. 1 GDPR, medmindre art. 9 stk. 2 lit. a eller g GDPR finder anvendelse, og der er truffet rimelige foranstaltninger for at beskytte rettighederne og frihederne såvel som dine legitime interesser.

Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i (1) og (3), skal den dataansvarlige træffe passende foranstaltninger for at opretholde dine rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser, herunder retten til at få hjælp fra den dataansvarlige eller dennes repræsentant, at udtrykke din mening om sagen og bestride beslutningen.

10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører ethvert andet administrativt eller retligt middel, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor de har bopæl, arbejdssted eller påstået overtrædelsessted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysningerne vedrørende du overtræder GDPR.

Tilsynsmyndigheden, som klagen er indgivet til, underretter klageren om status og resultaterne af klagen, herunder muligheden for et retsmiddel i henhold til art. 78 GDPR.

V. TILVEJEBRINGELSE AF WEBSTED OG OPRETTELSE AF LOGFILER

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores websted åbnes, indsamler vores system automatisk data og relevant information fra computersystemet til den opkaldende enhed.

Følgende data indsamles:
 • Brugt browsertype og version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetudbyder
 • IP-adressen til brugeren
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Websider, hvorfra brugerens system fik adgang til vores websted
 • Websider, der åbnes af brugerens system via vores hjemmeside

Disse data gemmes i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre personlige oplysninger om brugeren.

2. Formål med databehandling

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for levering af hjemmesiden til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse opbevares i løbet af sessionen.

Opbevaring i logfiler udføres for at sikre webstedets funktionalitet. Dataene bruges også til at optimere hjemmesiden og til at sikre vores IT-systems sikkerhed. En analyse af data til markedsføringsformål finder ikke sted.

Til de ovennævnte formål ligger vores legitime interesse i behandling af data i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f GDPR.

3. Retsgrundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for midlertidig lagring af data og logfiler er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige med henblik på indsamling. Sessionen er afsluttet, når indsamlingen af data til levering af hjemmesiden er gennemført.

Hvis dataene er gemt i logfiler, er dette tilfældet senest efter syv dage. Opbevaring ud over dette er mulig. I dette tilfælde slettes eller fjernes brugernes IP-adresser, så det ikke er muligt at tildele den opkaldende klient.

5. Indsigelse og fjernelse

Indsamling af data til levering af hjemmesiden samt lagring af data i logfiler er afgørende for driften af hjemmesiden. Derfor kan brugeren muligvis ikke modsætte sig de ovennævnte processer .
 

VI. BRUG AF COOKIES

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller internetbrowseren på brugerens computersystem. Hvis en bruger henter et websted, kan en cookie gemmes i brugerens operativsystem. Disse cookies indeholder en række tegn, der gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden genåbnes.

Vi bruger cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores websted kræver, at den opkaldende browser identificeres, selv efter et sideskift.

Følgende data gemmes og overføres i cookies:

 • Sprogindstillinger
 • Log-in information

Vi bruger også cookies på vores hjemmeside, som giver os mulighed for at analysere den browsing adfærd af vores brugere.
Som et resultat overføres følgende data:

 • Indtastede søgeforespørgsler
 • Hyppighed af sidevisninger
 • Brug af webstedsfunktioner

Brugerdataene indsamlet på denne måde pseudonymiseres af tekniske foranstaltninger. Det er derfor ikke muligt at tildele dataene til den bruger, der får adgang til webstedet. Dataene gemmes ikke sammen med andre personlige oplysninger om brugerne.

2. Formål med databehandling

Formålet med at bruge tekniske cookies er at forenkle brugen af websteder for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Disse kræver, at browseren genkendes, selv efter en sideskift.

Vi har brug for cookies til følgende applikationer:

 • Anvendelse af sprogindstillinger
 • Opbevaring af søgeudtryk

Brugerdataene indsamlet af tekniske cookies bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Analysecookies bruges til at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Gennem analysecookies lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges og dermed konstant kan optimere vores tilbud.

LEDVANCE indsamler oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, f.eks. Hvilke sider du besøger oftest, og hvilke fejl opstår? Denne analytiske profilering hjælper os med at måle, hvor effektivt indholdet er, og hvordan webstedets ydeevne kan forbedres.

Til disse formål har vi også en legitim interesse i at behandle personoplysninger i overensstemmelse med art. 6, afsnit. 1 S. 1 lit. f GDPR.

3. Retsgrundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. en GDPR.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af tekniske cookies er art. 6, afsnit. 1 S. 1 lit. f GDPR.

4. Opbevaringens varighed og muligheden for indsigelse og fjernelse

Cookies gemmes på brugerens enhed og overføres til vores websted af brugeren. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Du kan deaktivere eller begrænse transmission af cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Cookies, der allerede er gemt, kan slettes når som helst. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligt, at ikke alle funktionerne på hjemmesiden kan bruges i fuldt omfang.

Hvis du bruger Safari-browseren version 12.1 eller nyere, slettes cookies automatisk efter syv dage. Dette gælder også opt-out-cookies, der bruges til at forhindre brugen af sporingsmekanismer.

VII. NYHEDSBREV

1. Beskrivelse og omfang af databehandling
Du kan abonnere på et nyhedsbrev på vores hjemmeside gratis. Når du abonnerer på nyhedsbrevet, overføres dataene fra inputmasken til os.

 • Email adresse
 • Efternavn
 • Fornavn
 • Telefon / mobiltelefonnummer
 • Adresse
 • IP-adresse på brugerens enhed
 • Dato og tidspunkt for registrering

Ingen data videregives til tredjepart i forbindelse med databehandling til afsendelse af nyhedsbreve. Dataene bruges udelukkende til afsendelse af nyhedsbrevet.

2. Formål med databehandling

Indsamlingen af brugerens e-mail-adresse tjener formålet med at levere nyhedsbrevet til modtageren.

Indsamling af yderligere personoplysninger som en del af registreringsprocessen tjener formålet med at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail-adresse.

3. Retsgrundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for brugerens behandling af data efter tilmelding til nyhedsbrevet er art. 6 stk. 1 S. 1 lit. en GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke.

4. Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt at nå det formål, hvortil de blev indsamlet. Brugerens e-mail-adresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

De andre personlige data, der indsamles i løbet af registreringsprocessen, slettes normalt efter en periode på syv dage.

5. Indsigelse og fjernelse

Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Til dette formål indeholder hvert nyhedsbrev et fravalgslink.

Gennem dette er det også muligt at tilbagekalde samtykke til lagring af personoplysninger, der er indsamlet under registreringsprocessen.

VIII. KONTAKT VIA EMAIL

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Du kan kontakte os via den e-mail-adresse, der er angivet på vores websted. I dette tilfælde lagres de personlige data for brugeren, der sendes med e-mailen.

Dataene bruges udelukkende til behandling af samtalen.

2. Formål med databehandling

Hvis du kontakter os via e-mail, udgør dette også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene.

3. Retsgrundlag for databehandling

Hvis brugeren har givet samtykke, er det juridiske grundlag for behandling af data art. 6 stk. 1 lit. en GDPR.

Det juridiske grundlag for behandling af data, der overføres under afsendelse af en e-mail, er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hvis formålet med e-mail-kontakten er at indgå en kontrakt, er det yderligere juridiske grundlag for behandlingen art. 6 stk. 1 lit. b GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt at nå det formål, hvortil de blev indsamlet. For personlige data sendt via e-mail er dette tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen slutter, når det på baggrund af omstændighederne kan konkluderes, at det pågældende spørgsmål er endeligt løst.

De yderligere personlige data, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.

5. Indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde samtykke til behandling af deres personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod lagring af hans personlige data. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.

contact@ledvance.com

I dette tilfælde slettes alle personlige data, der er gemt under oprettelsen af en kontakt.

contact@ledvance.com

IX. VIRKSOMHEDSWEBUDSEENDE

Brug af virksomhedernes tilstedeværelse på sociale netværk

Instagram:

Instagram, del af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland

På vores virksomhedswebsted giver vi information og tilbyder Instagram-brugere muligheden for kommunikation. Hvis du udfører en handling på vores Instagram-virksomhedswebsted (f.eks. Kommentarer, bidrag, likes osv.), Kan du muligvis offentliggøre personlige data (f.eks. Klart navn eller billede af din brugerprofil). Da vi generelt eller i vid udstrækning ikke har nogen indflydelse på behandlingen af dine personlige oplysninger via Instagram, virksomheden, der er fælles ansvarlig for LEDVANCE GmbH- virksomhedens udseende, kan vi ikke afgive bindende erklæringer om formålet med og omfanget af behandlingen af din data.

Vores virksomheds tilstedeværelse i sociale netværk bruges til kommunikation og informationsudveksling med (potentielle) kunder. Vi bruger især virksomhedens tilstedeværelse til:

Products

Publikationer om virksomhedens udseende kan indeholde følgende indhold:

 • Oplysninger om produkter
 • Oplysninger om tjenester
 • Konkurrencer
 • Kundekontakt
 • Service og support

Hver bruger kan frit offentliggøre personlige data gennem aktiviteter.

Det juridiske grundlag for databehandling er art. 6 stk. 1 S.1 tændt en GDPR.

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der er offentliggjort på vores Instagram-virksomheds tilstedeværelse, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Desuden overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

Vi behandler også data fra vores virksomheds web-tilstedeværelse i vores egne systemer. Dataene gemmes der i den følgende periode: 2 måneder.

Instagram har underskrevet og er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen underskrevet mellem Den Europæiske Union og USA. Dette sikrer Instagrams forpligtelse til at overholde standarderne og forskrifterne i europæisk databeskyttelseslov. Yderligere oplysninger kan findes i følgende linkede post: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som vi indsamler inden for rammerne af din brug af vores Instagram-virksomheds web-tilstedeværelse, og hævde dine rettigheder som registreret nævnt under IV. af denne fortrolighedspolitik. Send os en uformel e-mail til contact@ledvance.com . For yderligere information om behandling af dine personlige data via Instagram og de tilsvarende indvendingsmuligheder, klik her:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. sal, Fenian Street, Dublin 2, Irland

På vores virksomhedswebsted giver vi information og tilbyder Pinterest-brugere muligheden for kommunikation. Hvis du udfører en handling på vores Pinterest-virksomhedswebsted (f.eks. Kommentarer, bidrag, likes osv.), Kan du offentliggøre personlige data (f.eks. Klart navn eller foto på din brugerprofil). Da vi generelt eller i vid udstrækning ikke har nogen indflydelse på behandlingen af dine personoplysninger fra Pinterest, virksomheden, der er fælles ansvarlig for LEDVANCE GmbH- virksomhedens udseende, kan vi dog ikke afgive bindende erklæringer om formålet med og omfanget af behandlingen af din data.

Vores virksomheds tilstedeværelse i sociale netværk bruges til kommunikation og informationsudveksling med (potentielle) kunder. Vi bruger især virksomhedens tilstedeværelse til:

Products

Publikationer om virksomhedens udseende kan indeholde følgende indhold:

 • Oplysninger om produkter
 • Oplysninger om tjenester
 • Konkurrencer
 • Kundekontakt
 • Service og support

Hver bruger kan frit offentliggøre personlige data gennem aktiviteter.

Det juridiske grundlag for databehandling er art. 6 stk. 1 S.1 tændt en GDPR.

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der er offentliggjort på vores Pinterest-virksomheds tilstedeværelse, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Desuden overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

Vi behandler også data fra vores virksomheds web-tilstedeværelse i vores egne systemer. Dataene gemmes der i den følgende periode: 2 måneder.

Pinterest har underskrevet og er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen mellem Den Europæiske Union og USA. Dette sikrer Pinterest's forpligtelse til at overholde standarderne og forskrifterne i europæisk databeskyttelseslov. Yderligere information kan findes i følgende linkede post: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler inden for rammerne af din brug af vores Pinterest-virksomheds tilstedeværelse på nettet og hævde dine rettigheder som registreret nævnt under IV. af denne fortrolighedspolitik. Send os en uformel e-mail til contact@ledvance.com . For yderligere information om behandling af dine personlige data fra Pinterest og de tilsvarende indvendingsmuligheder, klik her:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland

På vores virksomhedswebsted giver vi information og tilbyder Twitter-brugere muligheden for kommunikation. Hvis du udfører en handling på vores Twitter-virksomhedswebsted (f.eks. Kommentarer, bidrag, likes osv.), Kan du offentliggøre personlige data (f.eks. Klart navn eller foto på din brugerprofil). Da vi generelt eller i vid udstrækning ikke har nogen indflydelse på behandlingen af dine personoplysninger via Twitter, virksomheden, der er fælles ansvarlig for LEDVANCE GmbH - virksomhedens udseende, kan vi ikke afgive bindende erklæringer om formålet med og omfanget af behandlingen af dine data.

Vores virksomheds tilstedeværelse i sociale netværk bruges til kommunikation og informationsudveksling med (potentielle) kunder. Vi bruger især virksomhedens tilstedeværelse til:

Products

Publikationer om virksomhedens udseende kan indeholde følgende indhold:

 • Oplysninger om produkter
 • Oplysninger om tjenester
 • Konkurrencer
 • Kundekontakt
 • Service og support

Hver bruger kan frit offentliggøre personlige data gennem aktiviteter.

Det juridiske grundlag for databehandling er art. 6 stk. 1 S.1 tændt en GDPR.

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der er offentliggjort på vores Twitter-virksomheds tilstedeværelse, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Desuden overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

Vi behandler også data fra vores virksomheds web-tilstedeværelse i vores egne systemer. Dataene gemmes der i den følgende periode: 2 måneder.

Twitter har underskrevet og er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen mellem Den Europæiske Union og USA. Dette sikrer, at Twitter er forpligtet til at overholde standarderne og forskrifterne i europæisk databeskyttelseslov. Yderligere information kan findes i følgende linkede post: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler inden for rammerne af din brug af vores Twitter-virksomheds tilstedeværelse på nettet og hævde dine rettigheder som registreret nævnt under IV. af denne fortrolighedspolitik. Send os en uformel e-mail til contact@ledvance.com . For yderligere information om behandlingen af dine personlige data via Twitter og de tilsvarende indvendingsmuligheder, klik her:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

På vores virksomhedswebsted giver vi oplysninger og tilbyder YouTube-brugere muligheden for kommunikation. Hvis du udfører en handling på vores YouTube-virksomhedswebsted (f.eks. Kommentarer, bidrag, likes osv.), Kan du muligvis offentliggøre personlige data (f.eks. Klart navn eller foto på din brugerprofil). Da vi generelt eller i vid udstrækning ikke har nogen indflydelse på behandlingen af dine personlige data fra YouTube, virksomheden, der er fælles ansvarlig for LEDVANCE GmbH- virksomhedens udseende, kan vi ikke afgive bindende erklæringer om formålet med og omfanget af behandlingen af din data.
Vores virksomheds tilstedeværelse i sociale netværk bruges til kommunikation og informationsudveksling med (potentielle) kunder. Vi bruger især virksomhedens tilstedeværelse til:

Products

Publikationer om virksomhedens udseende kan indeholde følgende indhold:

 • Oplysninger om produkter
 • Oplysninger om tjenester
 • Konkurrencer
 • Kundekontakt
 • Service og support

Hver bruger kan frit offentliggøre personlige data gennem aktiviteter.

Det juridiske grundlag for databehandling er art. 6 stk. 1 S.1 tændt en GDPR.

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der offentliggøres på vores YouTube-virksomhed, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Desuden overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

Vi behandler også data fra vores virksomheds web-tilstedeværelse i vores egne systemer. Dataene gemmes der i den følgende periode: 2 måneder.

YouTube har underskrevet og er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen mellem Den Europæiske Union og USA. Dette sikrer, at YouTube overholder standarderne og forskrifterne i europæisk databeskyttelseslov. Yderligere oplysninger kan findes i følgende linkede post: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler inden for rammerne af din brug af vores YouTube-virksomheds tilstedeværelse på nettet og hævde dine rettigheder som registreret nævnt under IV. af denne fortrolighedspolitik. Send os en uformel e-mail til contact@ledvance.com . Klik her for at få yderligere oplysninger om behandling af dine personlige data fra YouTube og de tilsvarende indvendingsmuligheder:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

X. BRUG AF VIRKSOMHEDS TILSTEDEVÆRELSE I PROFESSIONELT ORIENTEREDE NETVÆRK

1. Omfanget af databehandling

Vi bruger virksomhedernes tilstedeværelse på professionelt orienterede netværk. Vi opretholder en virksomheds tilstedeværelse på følgende professionelt orienterede netværk:

LinkedIn:

LinkedIn, Ubegrænset firma Wilton Place, Dublin 2, Irland

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamborg, Tyskland

På vores side giver vi oplysninger og tilbyder brugerne muligheden for kommunikation.

Virksomhedens tilstedeværelse bruges til jobansøgninger, information / PR og aktiv sourcing.

Vi har ikke nogen oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger af de virksomheder, der er fælles ansvarlige for virksomhedens tilstedeværelse. Yderligere information kan findes i fortrolighedspolitikken for:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Hvis du udfører en handling på vores virksomhedswebsted (f.eks. Kommentarer, bidrag, likes osv.), Kan du offentliggøre personlige data (f.eks. Klart navn eller foto på din brugerprofil).

2. Retsgrundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for behandling af dine data i forbindelse med brugen af vores virksomheds tilstedeværelse på nettet er art. 6, afsnit. 1 S.1 lit.f.f GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Vores virksomheds tilstedeværelse på nettet tjener til at informere brugerne om vores tjenester. Hver bruger er fri til at offentliggøre personlige data gennem aktiviteter.

4. Opbevaringens varighed

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der er offentliggjort via vores virksomheds tilstedeværelse på internettet, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Derudover overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

5. Indsigelse og fjernelse

Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler inden for rammerne af din brug af vores virksomheds tilstedeværelse på nettet og hævde dine rettigheder som registreret nævnt under IV. af denne fortrolighedspolitik. Send os en uformel e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet i denne fortrolighedspolitik.

LinkedIn har også underskrevet og er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen mellem Den Europæiske Union og USA. LinkedIn forpligter sig til at overholde standarderne og forskrifterne i den europæiske databeskyttelseslov. Yderligere information kan findes i følgende linkede post: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Du kan finde yderligere oplysninger om indvendings- og fjernelsesmuligheder her:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. HOSTING

Webstedet er hostet på servere fra en tjenesteudbyder bestilt af os.

Vores tjenesteudbyder er:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Serverne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender, når du besøger webstedet. De gemte oplysninger er:
 
 • Browser type og version
 • Brugt operativsystem
 • Henvisnings-URL
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang til
 • Tid og dato for serveranmodningen
 • IP-adresse på brugerens enhed

Disse data flettes ikke med andre datakilder. Dataene indsamles på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette skal serverlogfilerne registreres.

Webstedets server er geografisk placeret i Tyskland.

XII. BRUG AF PLUGINS

Vi bruger plugins til forskellige formål. De anvendte plugins er angivet nedenfor:

Brug af Google Analytics

1. Omfang af behandling af personlige data

Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland . ( Herefter kaldet Google). Google Analytics undersøger blandt andet besøgendes oprindelse, opholdets varighed på de enkelte sider og brugen af søgemaskiner, hvilket muliggør bedre overvågning af succesen med reklamekampagner.

Google Analytics bruger cookie r og gemmer dem på din enhed . Dette gør det muligt at lagre og evaluere personlige data, især brugerens aktivitet (især hvilke sider der er blevet besøgt og hvilke elementer der er blevet klikket på), enheds- og browseroplysninger (især IP-adressen og operativsystemet), data om de viste reklamer (især hvilke reklamer der er blevet vist, og om brugeren har klikket på dem) og også data om reklamepartnere (især pseudonymiserede bruger-id'er).

Oplysningerne, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres til og gemmes af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , på servere i USA. Imidlertid, hvis IP-anonymisering er aktiveret ved denne online tilstedeværelse, trunkerer Google tidligere din IP-adresse inden for EU-lande eller andre stater, der har undertegnet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fulde IP-adresse til en server fra Google i USA og forkortes der.

På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden , til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden og til at levere yderligere tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internetbrugen til operatøren af hjemmesiden . IP-adressen, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google. Du kan nægte brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på vores websted.

Google LLC har underskrevet og er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen mellem Den Europæiske Union og USA. Ved at gøre dette forpligter Google sig til at overholde standarderne og forskrifterne i den europæiske databeskyttelseslov. Flere oplysninger kan findes i følgende linkede post:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Yderligere oplysninger om indsamling og lagring af data fra Google kan findes her:

https://policies.google.com/privacy?gl=DA&hl=da

2. Formål med databehandling

Formålet med behandling af personoplysninger er specifikt at henvende sig til en målgruppe, der allerede har udtrykt en indledende interesse ved at besøge webstedet.

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er brugerens givne samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 S.1 tændt en GDPR.

4. Varighed af opbevaring

Dine personlige oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik eller som krævet af loven. Annonceringsdata i serverlogfiler anonymiseres af Googles egne erklæringer for at slette dele af IP-adressen og cookieoplysninger efter henholdsvis 9 og 18 måneder.

5. Mulighed for tilbagekaldelse af samtykke og fjernelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din erklæring om samtykke i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der udføres på baggrund af samtykke op til tilbagekaldelsen.
Du kan forhindre, at Google indsamler og behandler dine personlige data ved at forhindre tredjeparts lagring af cookies på din computer ved at bruge funktionen "Spor ikke" i en understøttende browser ved at deaktivere udførelsen af scriptkoden i din browser eller ved at installere en scriptblokker som NoScript (https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din browser. din IP-adresse) til Google og for at forhindre, at Google behandler disse data ved at downloade og installere browser-plug-in'en, der er tilgængelig under følgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da

Med følgende link kan du deaktivere brugen af dine personlige data fra Google:

https://adssettings.google.de

Yderligere oplysninger om indvendings- og fjernelsesmuligheder mod Google kan findes på:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=da

Brug af Google Tag Manager

1. Omfang af behandling af personlige data

Vi bruger Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA og dets repræsentant i Unionen Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (i det følgende benævnt Google). Med Google Tag Manager kan tags fra Google og tredjeparts-tjenester administreres og bundtes og integreres i en online tilstedeværelse. Mærker er små kodeelementer på en online tilstedeværelse, der blandt andet bruges til at måle besøgstal og adfærd, fange virkningen af online reklame og sociale kanaler, bruge remarketing og målretning og teste og optimere online tilstedeværelser. Når en bruger besøger online-tilstedeværelsen, sendes den aktuelle tagkonfiguration til brugerens browser. Den indeholder udsagn om, hvilke tags der skal udløses. Google Tag Manager udløser andre tags, der måske selv indsamler data. Du finder oplysninger om dette i passagerne om brugen af de tilsvarende tjenester i denne databeskyttelseserklæring. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data, og data overføres muligvis til Google-servere i USA. Google har underskrevet og certificeret en aftale om beskyttelse af privatlivets fred med Den Europæiske Union og USA. Ved at gøre dette forpligter Google sig til at overholde standarderne og forskrifterne i europæisk databeskyttelseslov. For yderligere oplysninger henvises til følgende linkede post:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Du kan få flere oplysninger om Google Tag Manager på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html og se Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=da

2. Formål med databehandling

Formålet med behandlingen af personoplysninger ligger i den indsamlede og klare administration samt en effektiv integration af tredjeparts tjenester.

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er brugerens givne samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 S.1 tændt en GDPR.

4. Varighed af opbevaring

Dine personlige oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik eller som krævet af loven. Annonceringsdata i serverlogfiler anonymiseres af Googles egne erklæringer for at slette dele af IP-adressen og cookieoplysninger efter henholdsvis 9 og 18 måneder.

5. Mulighed for tilbagekaldelse af samtykke og fjernelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din erklæring om samtykke i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der udføres på baggrund af samtykke op til tilbagekaldelsen.

Du kan forhindre, at Google indsamler og behandler dine personlige data ved at forhindre tredjeparts lagring af cookies på din computer ved at bruge funktionen "Spor ikke" i en understøttende browser ved at deaktivere udførelsen af scriptkoden i din browser eller ved at installere en scriptblokker som NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din browser. din IP-adresse) til Google og for at forhindre, at Google behandler disse data ved at downloade og installere browser-plug-in'en, der er tilgængelig under følgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da

Med følgende link kan du deaktivere brugen af dine personlige data fra Google:

https://adssettings.google.de

Yderligere oplysninger om indvendings- og fjernelsesmuligheder mod Google kan findes på
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=da

Brug af Google Maps

1. Omfang af behandling af personoplysninger

Vi bruger onlinekorttjenesten Google Maps fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA og repræsentanten i Unionen Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (i det følgende benævnt Google). Vi bruger Google Maps-pluginet til visuelt at vise geografiske data og integrere dem i vores online tilstedeværelse. Ved brug af Google Maps på vores online tilstedeværelse sendes oplysninger om brugen af vores online tilstedeværelse, din IP-adresse og adresser, der er indtastet med ruteplanfunktionen, til en Google-server i USA og gemt der. Google har underskrevet og certificeret en aftale om beskyttelse af privatlivets fred med Den Europæiske Union og USA. Ved at gøre dette forpligter Google sig til at overholde standarderne og forskrifterne i europæisk databeskyttelseslov. Yderligere oplysninger kan findes i følgende linkede post:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Yderligere information om indsamling og lagring af data fra Google kan findes her:

https://politikker.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Formål med databehandling

Brug af Google Maps plug-in tjener til at forbedre brugervenligheden og en tiltalende præsentation af vores online tilstedeværelse.

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er brugerens givne samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 S.1 tændt en GDPR.

4. Varighed af opbevaring

Dine personlige oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik eller som krævet af loven.

5. Mulighed for tilbagekaldelse af samtykke og fjernelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din erklæring om samtykke i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der udføres på baggrund af samtykke op til tilbagekaldelsen.

Du kan forhindre, at Google indsamler og behandler dine personlige data ved at forhindre lagring af cookies fra tredjeparter på din computer ved at bruge funktionen "Spor ikke" i en understøttende browser ved at deaktivere udførelsen af scriptkoden i din browser eller ved hjælp af en scriptblokker, såsom en browserbrowser.B. Installer NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din browser.

Med følgende link kan du deaktivere Googles brug af dine personlige data:

https://adssettings.google.de

Yderligere oplysninger om indvendings- og fjernelsesmuligheder mod Google kan findes på:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=da

Brug af MailChimp

1. Omfang af behandling af personlige data

Vi bruger tjenesteudbyderen MailChimp fra The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (i det følgende benævnt MailChimp) til at sende vores nyhedsbrev. MailChimp er en udbyder af marketing via e-mail og giver os mulighed for at kommunikere direkte med potentielle kunder via e-mail-nyhedsbreve. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, overføres de data, du indtaster, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, til MailChimp og gemmes der. Dette gør det muligt at gemme og evaluere yderligere personlige data, især brugerens aktivitet (især hvilke sider der er blevet besøgt og hvilke elementer der er blevet klikket på) og enheds- og browseroplysninger (især IP- adressen og operativsystemet). MailChimp har underskrevet Privacy-Shield-aftalen mellem Den Europæiske Union og USA og er certificeret. MailChimp forpligter sig til at overholde standarderne og forskrifterne i den europæiske databeskyttelseslov. Yderligere information kan findes i følgende linkede post:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Derfor lagres dine data også af MailChimp. Dine data videregives ikke til tredjeparter for at modtage nyhedsbrevet, og MailChimp har ikke ret til at videregive dine data. Efter tilmelding sender MailChimp dig en e-mail for at bekræfte din registrering. Derudover tilbyder MailChimp forskellige analysemuligheder for, hvordan de sendte nyhedsbreve åbnes og bruges, f.eks. Hvor mange brugere en e-mail blev sendt til, om e-mails blev afvist, og om brugere afmeldte listen efter at have modtaget en e-mail. \ Yderligere oplysninger om indsamling og lagring af data fra MailChimp kan findes her:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Formål med databehandling

De personoplysninger, der indsamles under tilmelding til nyhedsbrevet, bruges udelukkende til at sende vores nyhedsbrev, muligvis til invitationer til begivenheder og, hvis du allerede er kunde, til vores kunde-e-mail. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet underrettes via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevet eller til registrering i denne henseende, som det kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevet eller ændringer i de tekniske betingelser .

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er brugerens givne samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 S.1 tændt en GDPR.

4. Varighed af opbevaring

Dine personlige oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik eller som krævet af loven. Derudover kan du kontakte MailChimp og anmode om sletning af dine data.

5. Mulighed for tilbagekaldelse af samtykke og fjernelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din erklæring om samtykke i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der udføres på baggrund af samtykke op til tilbagekaldelsen.

Dit samtykke til lagring af data samt deres anvendelse til afsendelse af nyhedsbrevet fra MailChimp kan til enhver tid tilbagekaldes. Du kan når som helst udøve din fortrydelsesret ved at sende en e-mail til MailChimp eller ved at klikke på linket i hvert nyhedsbrev. \ Yderligere oplysninger om indvendings- og fjernelsesmuligheder mod MailChimp kan findes på:

https://MailChimp.com/juridisk/privatliv/

Denne fortrolighedspolitik er oprettet med hjælp fra DataGuard .
Del siden på sociale medier